Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

AJUTS DESTINATS A ENTITATS ESPORTIVES PER FER FRONT A LES QUOTES D'ESPORTISTES

Ajuts

Descripció

Beques destinades a dotar a les entitats esportives d'Olot d'una eina per treballar la inclusió social de persones econòmicament desfavorides, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats en la pràctica de l'esport de competició.

Qui ho pot demanar

Les entitats esportives federades que estiguin donades d'alta al Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i que estiguin inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

La presentació de la sol.licitud s'ha de fer per via electrònica excepte la documentació detallada a l'apartat de sota I que s'ha de presentar en un sobre tancat.
Per a la concessió de l'ajut caldrà la prèvia sol.licitud del possible beneficiari.

Documents necessaris

  • Instància electrònica genèrica degudament omplerta
  • Imprès 1, amb les dades de l'entitat (imprès descarregable a l'apartat "Documents")
  • Imprès 2, amb les dades de l'esportista, cal omplir un imprès per a cada esportista que sol.liciti l'ajut (imprès descarregable a l'apartat "Documents")
  • Documentació que acrediti els ingressos de la família de l'esportista (en un sobre tancat) que cal presentar a les oficines de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot situades a l'Avinguda República Argentina, nº 8, de dilluns a divendres de 10 a 14 h. El termini per presentar aquesta documentació és de 5 dies després de presentar la sol.licitud on-line.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol.licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.
Per l'any 2022 el període de presentació és del 6 d'octubre al 4 de novembre.

Legislació:

Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aprovació per Junta de Govern Local de les Bases dels ajuts destinats a entitats esportives a fi de becar quotes d'esportistes.

Tràmits posteriors

Pel cobrament de l'ajut caldrà presentar un certificat del secretari/a de l'entitat.

Import

La quantia total destinada a aquests ajuts pel 2022 serà de 5.500 euros.

Termini

El termini de resolució de les peticions presentades serà d'un mes.

Formes de tramitació

Internet

Presentació de la sol.licitud mitjançant instància genèrica electrònica acompanyada de "imprès 1" i "imprès 2" (veure apartat "Documents necessaris")
Iniciar el tràmit:

Presencial

Documentació a presentar dins un sobre tancat (veure apartat "Documents necessaris). El sobre haurà de presentar-se dins els 5 dies posteriors a la presentació de la instància on-line, a les oficines de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot.
Oficines de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot,
Avinguda República Argentina, nº 8
Horari: de 10 h. a 14 h.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat