Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Plantilla d'empleats públics

Segons l'anunci de l’Ajuntament d’Olot, sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal, la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 queda configurada de la següent manera:

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2021

GRUP

PLACES

VACANTS

Observacions

FUNCIONARIS        
Funcionaris d'habilitació estatal        
SECRETARIA A1 1 -  
INTERVENTOR A1 1 -  
TRESORER/A A1 1 1  
Escala d'administració general        
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR A1 6 -  
SUBESCALA TÈCNICA MITJANS A2 3 2  
SUBESCALA ADMINISTRATIVA C1 6 1  
SUBESCALA AUXILIAR C2 6 4  
SUBESCALA AUXILIAR temps parcial C2 1 1  
SUBESCALA SUBALTERNA AP 1 -  
Escala d'administració especial        
Subescala Tècnica        
TÈCNICS SUPERIORS A1 4 1  
TÈCNICS MITJANS A2 6 2  
TÈCNICS AUXILIARS C1 1 -  
Subescala de serveis especials        
Policia Local        
SOTSINSPECTOR C1 1 -  
SERGENT C1 3 1  
CAPORAL C2 8 1  
AGENT C2 36 11  
AGENT temps parcial C2 1 1  
LABORALS        
TÈCNICS SUPERIORS A1 13 1  
TÈCNICS MITJANS/PROFESSORS A2 38 8  
TÈCNICS MITJANS/ PROFESSORS temps parcial A2 11 2  
ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES C1 50 9  
ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES C1 5 5  
temps parcial        
DIRECTOR ESPORTIU C1 1 1  
AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 29 1 1 amortitzar
AUXILIARS ADMINISTRATIUS temps parcial C2 2 1  
ENCARREGATS C2 1 1  
PERSONAL QUALIFICAT OFICIS C2 30 9  
ALTRE PERSONAL D'OFICI C2 1 1  
MONITOR ESPORTIU C2 1 _  
SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES/ AP 10    
SUPERVISOR PAVELLÓ     6  
SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES AP 9 8  
temps parcial        
EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA        
TÈCNICS MITJANS A2 2 -  
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat