Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Inici del termini de presentació de sol·licituds per a la reducció de la taxa d’escombraries

L’Ajuntament d’Olot ofereix bonificacions de la taxa d'escombraries per a habitatges ubicats en sòl rústic i domicilis amb tots els membres de més de 70 anys.

15 de maig de 2022


El passat 24 de març de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va aprovar les bases per a les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per a majors de 70 anys i per a habitatges ubicats en sòl rústic.

A partir d'avui, 15 de maig, i fins al 15 de juny s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds que es podrà gestionar telemàticament o presencialment a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Recordar que, en cas de voler-ho fer presencialment, és necessari demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat.

 

Reduccions per a majors de 70 anys

Per acollir-se a la reducció de la taxa d’escombraries per a majors de 70 anys cal complir amb els següents requisits:

 

 • Tractar-se d’unitats familiars amb tots els membres majors de 70 anys.
 • Els ingressos anuals bruts de la unitat familiar de convivència no poden superar:

Famílies d’un sol membre: 1,56 vegades el S.M.I, és a dir, 21.840 €

Famílies de més d’un membre: 1,95 vegades el S.M.I, és a dir, 27.300 €

 • Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o major  del 45% i/o tingui un grau de dependència II o III.

 Famílies d’1 sol membre: 2,028 vegades el S.M.I, és a dir, 28.392,00 €

 Famílies de més d’1 membre: 2,535 vegades el S.M.I, és a dir, 35.490,00 €

 • Tenir com a màxim una única propietat a Olot (habitatge+garatge) i que el valor cadastral no sigui superior 100.000€ (exercici 2022).
 • Diners estalviats: productes financers i/o altres valors de la unitat familiar:

Pel primer membre 20.000 €

Pel segon membre 15.000 €

A partir del tercer membre 10.000 €

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

 

Pel que fa a la documentació, és necessari:

 • Fotocòpia del NIF de tots els membres de la unitat familiar
 • Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
 • Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat...)
 • Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS)
 • Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2021 de tots els productes financers
 • Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o dependència

 

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directa de les dades relacionades:

 • En cas d’habitatge propi, rebut de l’IBI del 2021
 • Rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici 2021
 • Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot
 • Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals d’Administració Tributària
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot

 

| Es pot consultar més informació aquí.

 

Reduccions per als habitatges situats en sòl rústic

Pel que fa a la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries d’habitatges situats en sòl rústic, es preveu bonificar fins a un màxim del 30% en el cas que a la finca s’hi duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a l’immoble o per les característiques del servei. En tots els casos previstos, caldrà presentar la documentació acreditativa.

 

| Tota la informació detallada es pot consultar aquí.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat